Vedení společnosti - Uherské Hradiště

Drůbežárna - Staré Město

Sušárna a výrobna krmných směsí - Dolní Němčí

Středisko dopravy - Uherský Brod

Projekty EU

GDPR

Vyhledávání

Oznámení o ochraně osobních údajů Zevos a.s.

verze dokumentu 1.1 ze dne 3. 5. 2018

1 OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Neshromažďujeme žádné osobní údaje o přístupu na webové stránky a nepoužíváme cookies.

2 OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ SPOLEČNOSTÍ MIMO WEBOVÉ STRÁNKY

Můžeme se s Vámi dostat do kontaktu také mimo webové stránky a zpracovávat Vaše osobní údaje. Můžete být zájemce o službu, zákazník, náš dodavatel, nebo uchazeč o zaměstnání. V uvedených případech Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom:

Mohli uzavřít s Vámi smlouvu a plnit naše závazky ujednané ve smlouvě s Vámi
- Zajistili, že naše záznamy jsou přesné a aktuální
- Zajistili ochranu majetku naší společnosti
- Plnili zákonné povinnosti, kterým podléháme
K tomu musíme mít právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právní základ jedním z následujících:

- Uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám
- Plnění zákonných povinností, kterým podléháme
- Souhlas se zpracováním osobních údajů
- Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné.

3 PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3. 1 Vaše práva

Máte právo požadovat:

- Přístup k osobním údajům
- Aktualizovat nebo opravovat své údaje
- Předání Vašich osobních údajů jinému správci
- Požadovat, aby Vaše osobní údaje byly z našich systémů odstraněny
- Případně vznést námitku vůči zpracování

to vždy zasláním e-mailu na osobniudaje@zevos.cz
Všechny tyto požadavky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

Společnost Zevos a.s. bude v souladu s právními předpisy příslušná práva realizovat také s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření.

3.2 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste dali souhlas s určitým typem zpracování, můžete jej kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

4 JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu potřebnou pro splnění Vašeho požadavku nebo jiných legitimních účelů zpracování a odstraníme je v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

5 SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám, pokud pro to nemáme právní základ. Neposkytujeme informace třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely a nezasíláme e-maily jménem třetí strany.

Situace, v nichž můžeme Vaše osobní údaje poskytnout třetí straně, pokud to platné právní předpisy umožňují, za účelem ochrany a hájení našich práv, majetku a oprávněných zájmů a pokud to stanoví platné právní předpisy (jde například o orgány veřejné moci, včetně úřadů veřejné správy). 

6 PŘENOS ÚDAJŮ MIMO ČESKOU REPUBLIKU

Vaše osobní údaje mohou být převedeny, uloženy a zpracovány v jiné zemi, než v České republice. Pokud tak učiníme, předáváme osobní údaje v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud se přenos uskuteční do země mimo EHP, použijeme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

7 ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Zavedli jsme obecně uznávané technologické a provozně-bezpečnostní standardy, abychom ochránili osobní údaje před ztrátou, zneužitím, úpravami nebo zničením. Od všech zaměstnanců a představitelů naší organizace požadujeme, aby osobní údaje chovali v tajnosti. K těmto údajům mají přístup pouze autorizovaní pracovníci.

Vaše osobní údaje uchováme v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

8 KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li dotazy nebo obavy týkající se způsobu, jakým byly Vaše osobní údaje použity, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů osobniudaje@zevos.cz.

Jsme odhodláni spolupracovat s Vámi tak, abychom dosáhli spravedlivého řešení jakékoliv případné stížnosti nebo obav ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se ovšem domníváte, že jsme Vám s Vaší stížností nebo obavami nebyli schopni pomoci, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz.

9 AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být postupně upravováno nebo aktualizováno. Budete mít možnost zjistit, kdy jsme toto oznámení naposledy aktualizovali, protože bude vždy obsahovat datum revize. Změny a dodatky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů jsou platné ode dne jejich zveřejnění. Přečtěte si prosím čas od času toto oznámení o ochraně osobních údajů, abyste zjistili, zda byly provedeny nějaké změny ve způsobu, jakým Vaše osobní údaje používáme.